12345678910111213141516
1 Povedal im: Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, ako Božie kráľovstvo prišlo v moci. 2 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a Jána, vyviedol ich do ústrania na vysoký vrch a premenil sa pred nimi. 3 Jeho odev sa rozžiaril a zbelel tak veľmi ako sneh. Žiaden bielič na zemi by ho takto nedokázal vybieliť. 4 Ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 5 Peter na to Ježišovi povedal: Rabbi, dobre, že sme tu21! Postavme tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. 6 Nevedel totiž, čo povedať, pretože boli vystrašení. 7 Potom sa objavil oblak, zatienil ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn. Jeho počúvajte! 8 A zrazu, keď sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša samého. 9 Keď potom zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nerozprávali, čo videli, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. 10 Nechali si tie slová pre seba a dohadovali sa medzi sebou, čo to znamená vstať z mŕtvych. 11 A pýtali sa ho: Prečo hovoria znalci Zákona, že najskôr musí prísť Eliáš? 12 Odpovedal im: Skutočne najprv príde Eliáš a všetko obnoví. A čo je napísané o Synovi človeka? Že má veľa trpieť a budú ním opovrhovať. 13 Ja vám však hovorím, že Eliáš nielen prišiel, ale s ním aj urobili, čo chceli, ako je o ňom napísané. 14 Keď prišiel k učeníkom, uvidel okolo nich veľký dav a znalcov Zákona, ako sa s nimi dohadujú. 15 Len čo ho všetci v dave zbadali, užasli, bežali k nemu a zdravili ho. 16 Opýtal sa znalcov Zákona: O čom22 sa s nimi dohadujete? 17 Jeden z davu mu odpovedal: Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha. 18 Kdekoľvek sa ho zmocní, hádže ním, pení sa mu z úst, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nevládali. 19 On mu však odpovedal: Ó, neveriaca generácia! Dokedy budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priveďte ho ku mne! 20 Priviedli ho k nemu. Keď ho ten duch uvidel, hneď zatriasol chlapcom, ten padol na zem, váľal sa a mal penu na ústach. 21 Ježiš sa opýtal jeho otca: Ako dlho sa mu to stáva? On odpovedal: Od detstva. 22 Veľakrát ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám! 23 Ježiš mu povedal: Ak môžeš veriť, veriacemu je možné všetko! 24 Chlapcov otec hneď so slzami vykríkol: Pane, verím! Pomôž mojej neviere! 25 Keď Ježiš videl, že sa zbieha dav, pohrozil nečistému duchu slovami: Duch nemý a hluchý, ja ti prikazujem, vyjdi z neho a viac doňho nevchádzaj! 26 Ten duch vykríkol, veľmi ním zatriasol a vyšiel. Chlapec zostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že zomrel. 27 Ježiš ho však vzal za ruku, zodvihol ho a on sa postavil. 28 Keď vošiel do domu, jeho učeníci sa ho v súkromí pýtali: Prečo sme ho nemohli vyhnať my? 29 Povedal im: Tento druh nemôže vyjsť nijako inak, len modlitbou a pôstom. 30 Vyšli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel. 31 Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, a zabijú ho. A keď bude zabitý, na tretí deň vstane. 32 Oni však nerozumeli tomu, čo povedal, ale báli sa ho opýtať. 33 Potom prišiel do Kafarnauma. Keď bol v dome, opýtal sa ich: O čom ste sa po ceste medzi sebou rozprávali? 34 Oni však mlčali, lebo sa cestou medzi sebou dohadovali, kto je väčší. 35 Posadil sa, zavolal si Dvanástich a povedal im: Ak chce byť niekto prvý, bude posledným zo všetkých a služobníkom všetkých. 36 Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: 37 Ktokoľvek by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a ktokoľvek by prijal mňa, nie mňa prijíma, ale toho, kto ma poslal. 38 Ján mu povedal: Učiteľ, videli sme niekoho, kto nechodí s nami, vyháňať démonov v tvojom mene, a zabránili sme mu, pretože nechodí s nami. 39 Ježiš však povedal: Nebráňte mu, lebo nie je nikto, kto by v mojom mene urobil zázrak a mohol by hneď nato o mne zle hovoriť. 40 Veď kto nie je proti nám, je za nás! 41 Lebo ktokoľvek by vás napojil pohárom vody v mojom mene, pretože ste Kristovi, veru, hovorím vám, isto nepríde o svoju odmenu. 42 A ktokoľvek by zviedol na hriech jedného z týchto malých, ktorí veria vo mňa, tomu by bolo oveľa lepšie, keby mu na hrdlo zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora. 43 A keby ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odsekni ju. Lepšie ti je vojsť do života zmrzačenému, ako mať obidve ruky a odísť do Gehenny, do neuhasiteľného ohňa, 44 kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. 45 A keby ťa zvádzala na hriech tvoja noha, odsekni ju. Lepšie ti je vojsť do života chromému, ako mať obidve nohy a byť hodený do Gehenny, do neuhasiteľného ohňa, 46 kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. 47 A keby ťa zvádzalo na hriech tvoje oko, vylúp si ho. Lepšie ti je vojsť do Božieho kráľovstva jednookému, ako mať obidve oči a byť hodený do ohnivej Gehenny, 48 kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. 49 Lebo každý bude osolený ohňom a každá obeť bude osolená soľou. 50 Soľ je dobrá. Keby sa však soľ stala neslanou, čím ju ochutíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji.
21 al. je nám tu dobre
22 al. prečo