12345678910111213141516
1 Hneď zavčasu ráno sa veľkňazi poradili so staršími, znalcami Zákona a celým Sanhedrinom, spútali Ježiša, odviedli ho a odovzdali Pilátovi. 2 Pilát sa ho spýtal: Ty si kráľ Židov? On mu odpovedal: Ty to hovoríš. 3 Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí, on však nič neodpovedal. 4 A Pilát sa ho znova opýtal: Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko svedčia proti tebe. 5 Ježiš však už nič neodpovedal, takže sa Pilát čudoval. 6 Na sviatok im prepúšťal jedného z väzňov, ktorého si žiadali. 7 So vzbúrencami, ktorí sa počas vzbury dopustili vraždy, bol uväznený muž zvaný Barabáš. 8 Dav sa začal s krikom dožadovať, aby pre nich urobil, ako robieval vždy. 9 Pilát im odpovedal: Chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov? 10 Vedel totiž, že veľkňazi ho vydali zo závisti. 11 Veľkňazi však podnietili dav, aby si žiadal prepustiť radšej Barabáša. 12 Pilát im znova povedal: Čo teda chcete, aby som urobil s tým, ktorého nazývate kráľom Židov? 13 Oni však opäť kričali: Ukrižuj ho! 14 A Pilát im hovoril: A čo zlé urobil? Oni však ešte viacej kričali: Ukrižuj ho! 15 Pilát chcel vyhovieť davu, preto im prepustil Barabáša. Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby bol ukrižovaný. 16 Vojaci ho odviedli do nádvoria paláca zvaného Pretórium51 a zvolali celú kohortu52. 17 Obliekli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu, nasadili mu ju, 18 a začali ho zdraviť: Buď pozdravený, kráľ Židov! 19 Bili ho po hlave trstinou, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. 20 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a obliekli mu jeho vlastný odev. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. 21 Jedného okoloidúceho, ktorý sa vracal z poľa – Šimona z Cyrény, otca Alexandra a Rúfa – prinútili, aby niesol jeho kríž. 22 Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Miesto lebky. 23 A dávali mu piť víno zmiešané s myrhou, ale on ho odmietol. 24 Keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho odev tak, že losovali, kto si čo vezme. 25 Ukrižovali ho o tretej53 hodine. 26 Jeho previnenie označili nápisom: Kráľ Židov. 27 Spolu s ním ukrižovali dvoch zločincov; jedného napravo, druhého naľavo od neho. 28 Naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Započítali ho medzi bezzákonných. 29 Tí, ktorí prechádzali okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili: Aha, ten, ktorý zborí chrám a za tri dni ho postaví! 30 Zachráň sa a zíď dolu z kríža! 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi spolu so znalcami Zákona a vraveli: Iných zachraňoval, ale seba nevie zachrániť! 32 Nech ten Kristus, ten kráľ Izraela, teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili! Osočovali ho aj tí, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním. 33 Keď bolo šesť54 hodín, nastala tma po celej zemi až do deviatej55 hodiny. 34 A o deviatej hodine Ježiš zvolal silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Čo v preklade znamená: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? 35 Keď to niektorí z okolostojacich počuli, povedali: Hľa, volá Eliáša! 36 Ktosi odbehol a naplnil špongiu vínnym octom, nastokol na trstinovú palicu a dával mu piť so slovami: Počkajte, uvidíme, či ho príde Eliáš dať dolu z kríža. 37 Ježiš však vykríkol silným hlasom a vydýchol naposledy. 38 Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol. 39 A keď stotník, ktorý stál naproti nemu, videl, že takto s výkrikom vypustil ducha, povedal: Tento človek bol naozaj Boží Syn. 40 Zďaleka sa prizerali aj ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozesa, a Salome, 41 ktoré ho nasledovali a posluhovali mu, keď bol v Galilei, a mnohé ďalšie, ktoré prišli spolu s ním do Jeruzalema. 42 Keď nastal večer, pretože bol prípravný deň, to jest deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen Sanhedrinu, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a požiadal o Ježišovo telo. 44 Pilát sa začudoval, že už zomrel. Predvolal si stotníka a pýtal sa ho, či je to dlho, čo zomrel. 45 A keď sa to od stotníka dozvedel, daroval telo Jozefovi, 46 ktorý kúpil plátno, zložil ho z kríža, zabalil do plátna a položil ho do hrobky, ktorá bola vytesaná v skale. Ku vchodu do hrobky privalil kameň. 47 A Mária Magdaléna a Jozesova Mária sledovali, kam ho položil.
51 t.j. vládna budova / sídlo miestodržiteľa
52 jednotka o cca 600 mužoch
53 t.j. o deviatej pri našom počítaní času
54 t.j. o dvanástej
55 t.j. do pätnástej, tak aj vo v. 34