12345678910111213141516
1 Znova vošiel do synagógy a bol tam človek, ktorý mal odumretú ruku. 2 A striehli naňho, či ho uzdraví počas šabatu, aby ho mohli obžalovať. 3 On tomu človeku, ktorý mal odumretú ruku, povedal: Postav sa doprostred! 4 A im povedal: Je dovolené počas šabatu robiť dobre alebo robiť zle, život3 zachrániť alebo zahubiť? No oni mlčali. 5 Poobzeral si ich s hnevom a hlboko zarmútený nad tvrdosťou ich srdca povedal tomu človeku: Vystri ruku! On ju vystrel a jeho ruka bola znovu zdravá ako tá druhá. 6 A farizeji odišli a hneď sa radili s herodiánmi proti nemu, ako ho zabiť. 7 Ježiš odišiel so svojimi učeníkmi k moru. A išlo za ním veľké množstvo ľudí z Galiley a Judska, 8 z Jeruzalema, z Idumey, zo Zajordánska a veľké množstvo z okolia Týru a Sidonu; keď počuli, čo všetko robil, prišli k nemu. 9 A povedal svojim učeníkom, aby mali preňho stále pripravený čln kvôli davu – aby ho netlačili; 10 mnohých totiž uzdravil, takže všetci, ktorí trpeli bolesťami, sa naňho vrhali, aby sa ho dotkli. 11 A nečistí duchovia vždy, keď ho videli, padali pred ním a kričali: Ty si Boží Syn! 12 No on ich dôrazne varoval, aby neprezrádzali, kým je. 13 Potom vystúpil na vrch a zavolal si tých, ktorých sám chcel, a oni odišli za ním. 14 A ustanovil Dvanástich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať 15 a aby mali moc4 uzdravovať choroby a vyháňať démonov: 16 Šimona, ktorému dal meno Peter, 17 Jakuba – syna Zebedeja a Jakubovho brata Jána, ktorým dal meno Boanérges, čo znamená Synovia hromu, 18 Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba – syna Alfeja, Tadeáša, Šimona Kananitu 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradil. Vošli do domu 20 a opäť sa zhromaždil taký dav, že ani chlieb nemohli jesť. 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli, aby ho chytili; hovorili totiž, že prišiel o rozum. 22 A znalci Zákona, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že má Belzebula a že vyháňa démonov kniežaťom démonov. 23 Zavolal si ich a hovoril k nim v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana? 24 Ak je kráľovstvo rozdelené samo proti sebe, také kráľovstvo nemôže obstáť. 25 Ak je dom rozdelený sám proti sebe, taký dom nemôže obstáť. 26 A ak satan povstal sám proti sebe a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27 Nikto nemôže vojsť do domu siláka a ulúpiť jeho veci5, ak najskôr toho siláka nezviaže. potom vylúpi jeho dom. 28 Veru, hovorím vám, že ľudským synom budú odpustené všetky hriechy aj rúhania, akokoľvek by sa rúhali; 29 ale kto by sa rúhal Duchu Svätému, nemá odpustenie naveky, ale prepadol večnému súdu. 30 Hovorili totiž: Má nečistého ducha. 31 Potom prišli jeho bratia a matka, stáli vonku a dali si ho zavolať. 32 A sedel okolo neho dav; povedali mu: Hľa, tvoja matka a tvoji bratia ťa vonku hľadajú. 33 Ježiš im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? 34 Nato sa rozhliadol po tých, ktorí sedeli okolo neho, a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia! 35 Lebo ktokoľvek by konal Božiu vôľu, ten mi je bratom, sestrou aj matkou.
3 dosl. dušu
4 t.j. autoritu, právomoc
5 al. nádoby, náradie