12345678910111213141516
1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zo znalcov Zákona, ktorí prišli z Jeruzalema. 2 Keď videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb nečistými, čiže neumytými rukami, vytýkali im to. 3 Farizeji a všetci Židia totiž dodržiavajú tradíciu starších a nejedia, kým si poriadne neumyjú ruky. 4 Po návrate z trhu nejedia, kým sa neumyjú. A sú aj mnohé ďalšie tradície, ktoré prijali a dodržiavajú: umývanie pohárov, krčahov, medených nádob a lôžok. 5 Farizeji a znalci Písma sa potom Ježiša opýtali: Prečo tvoji učeníci nekonajú podľa tradície starších, ale jedia chlieb neumytými rukami? 6 On im odpovedal: Dobre o vás pokrytcoch prorokoval Izaiáš! Ako je napísané: Tento ľud si ma ctí perami, no ich srdce je odo mňa veľmi ďaleko. 7 Nadarmo ma však uctievajú, keď vyučujú ľudské príkazy ako náuky. 8 Lebo ste opustili Boží príkaz a dodržiavate ľudskú tradíciu: umývate krčahy a poháre, a robíte mnohé iné tomu podobné veci. 9 Potom im povedal: Výborne odmietate Boží príkaz, aby ste zachovali svoju tradíciu! 10 Veď Mojžiš povedal: Cti svojho otca i matku! A: Kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech zomrie! 11 Vy však hovoríte: Keď niekto povie otcovi alebo matke: To, čím by som ti mal pomôcť, je korbán, to jest dar Bohu, 12 už ho viac nenecháte nič urobiť pre jeho otca alebo matku. 13 Zneplatňujete Božie Slovo vašou tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej; a robíte veľa takých podobných vecí. 14 Zavolal si celý ten dav a povedal im: Počúvajte ma všetci a pochopte! 15 Človeka nemôže znečistiť nič, čo doňho vchádza zvonku, ale veci, ktoré z neho vychádzajú, tie ho znečisťujú. 16 Ak má niekto uši, aby počul, nech počuje! 17 Keď potom odišiel od davu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na to podobenstvo. 18 Povedal im: Aj vy ste takí nechápaví? Nerozumiete, že nič, čo vchádza do človeka zvonka, ho nemôže znečistiť, 19 lebo mu to nevchádza do srdca, ale do brucha, a vychádza do záchodu? To očisťuje všetky pokrmy. 20 Potom povedal: Človeka znečisťuje to, čo z neho vychádza. 21 Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, 22 krádeže, chamtivosť15, podlosti, podvod, nemravnosť16, závisť17, rúhanie, pýcha, nerozumnosť. 23 Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka. 24 Potom vstal a odišiel odtiaľ na územie Týru a Sidonu. Vošiel do domu a nechcel, aby sa to niekto dozvedel, no svoju prítomnosť nemohol utajiť. 25 Dopočula sa totiž o ňom žena, ktorej dcérka mala nečistého ducha. Prišla a padla mu k nohám. 26 Tá žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka, a prosila ho, aby z jej dcéry vyhnal toho démona. 27 Ježiš jej však povedal: Nechaj, aby sa najskôr nasýtili deti, lebo nie je správne vziať chlieb deťom a hodiť ho psom. 28 Ona mu však odpovedala: Áno, Pane, ale aj psy pod stolom jedia z omrviniek po deťoch. 29 Vtedy jej povedal: Pre toto slovo choď, ten démon vyšiel z tvojej dcéry. 30 Keď prišla domov, zistila, že démon vyšiel a dcéra leží na lôžku. 31 Ježiš odišiel z územia Týru a Sidonu a stredom územia Dekapolis prišiel naspäť ku Galilejskému moru. 32 Priviedli mu hluchonemého a prosili ho, aby naňho položil ruku. 33 Vzal ho stranou od davu, vložil mu prsty do uší, napľul, dotkol sa mu jazyka, 34 zdvihol zrak k nebu, vzdychol a povedal mu: Effatha!, čo znamená: Otvor sa! 35 a hneď sa mu otvorili uši, bolo rozviazané puto jeho jazyka a začal rozprávať správne. 36 Prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. 37 V nesmiernom úžase hovorili: Všetko urobil dobre! Hluchým dáva sluch a nemým reč!
15 dosl. mn.č.
16 al. život bez morálnych zábran
17 al. zlé oko