12345678910111213141516
1 Začal k nim hovoriť v podobenstvách: Človek vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal jamu pod lis a postavil vežu. Vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V čase oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel z úrody vinice. 3 Oni ho však chytili, zbili a poslali späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Toho kameňovali, poranili mu hlavu a poslali ho späť potupeného. 5 Znova poslal iného, a toho zabili; aj mnoho ďalších - niektorých zbili, iných zabili. 6 Mal ešte jedného, svojho milovaného syna. Nakoniec k nim poslal aj jeho a povedal: Môjho syna budú mať v úcte. 7 Tí vinohradníci si však povedali: Toto je dedič! Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše! 8 Chytili ho, zabili a vyhodili von z vinice. 9 Čo potom urobí pán vinice? Príde, zahubí tých vinohradníkov a vinicu dá iným. 10 Nečítali ste v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. 11 Bolo to od Pána a je to obdivuhodné v našich očiach? 12 Snažili sa ho chytiť, ale báli sa davu. Vedeli totiž, že to podobenstvo povedal o nich. Nechali ho teda a odišli. 13 Potom k nemu poslali niektorých z farizejov a herodiánov, aby ho nachytali v reči. 14 Tí prišli a povedali mu: Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na to, kto je kto33, ale pravdivo učíš Božej ceste. Je správne platiť daň cisárovi, či nie? 15 Máme platiť, či nemáme platiť? On však poznal ich pokrytectvo a povedal im: Prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech sa pozriem. 16 A oni doniesli. Povedal im: Čí je tento obraz a nápis? Oni mu povedali: Cisárov. 17 Ježiš im na to povedal: Čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu. A čudovali sa mu34. 18 Prišli k nemu saduceji, ktorí hovoria, že vzkriesenie nie je, a opýtali sa ho: 19 Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že keby zomrel niečí brat a zanechal by po sebe ženu a nemal by deti, nech si jeho ženu vezme jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo. 20 Bolo teda sedem bratov. Prvý si vzal ženu, a keď zomrel, nezanechal potomstvo. 21 Potom si ju vzal druhý, tiež zomrel, a ani on nezanechal potomstvo, podobne aj tretí. 22 Tak si ju vzali všetci siedmi a nezanechali potomstvo. Ako posledná zo všetkých zomrela aj tá žena. 23 Keď potom pri vzkriesení vstanú, ktorého z nich bude manželkou? Veď bola manželkou všetkých siedmich. 24 Ježiš im na to povedal: „Či neblúdite preto, lebo nepoznáte Písma ani Božiu moc? 25 Lebo keď vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú ako anjeli v nebesiach. 26 Nečítali ste v Mojžišovej knihe, v príbehu o kre, o tom, že mŕtvi vstávajú, keď mu Boh povedal: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? 27 Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých! Vy teda veľmi blúdite. 28 Vtedy pristúpil jeden zo znalcov Zákona, ktorý ich počul dohadovať sa, a videl, že im dobre odpovedal. Opýtal sa ho: Ktorý príkaz je prvý zo všetkých? 29 Ježiš mu odpovedal: Prvý zo všetkých príkazov je: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jeden Pán! 30 A: Milovať budeš Pána, svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! To je prvý príkaz. 31 A druhý podobný je tento: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iný príkaz, väčší ako tieto, neexistuje! 32 Znalec Zákona povedal: Dobre, učiteľ! Správne si povedal, že Boh je jeden a nie je iný okrem neho. 33 A milovať ho z celého srdca, celým rozumom, z celej duše a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky spaľované aj ostatné obete. 34 Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A nikto sa ho už viac neodvážil vypytovať. 35 Keď potom Ježiš vyučoval v chráme, povedal: Ako to, že znalci Zákona hovoria, že Kristus je synom Dávida? 36 Veď sám Dávid povedal v Duchu Svätom: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov ako podnož pod tvoje nohy. 37 Keď ho sám Dávid nazýva Pánom, ako potom môže byť jeho synom? A veľký dav ho rád počúval. 38 Keď ich učil, povedal im: Varujte sa znalcov Zákona, ktorí sa radi prechádzajú v dlhých rúchach, obľubujú pozdravy na námestiach, 39 predné miesta v synagógach a čestné miesta na hostinách, 40 vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Týchto stihne prísnejší súd. 41 Ježiš sa posadil oproti chrámovej pokladnici a sledoval, ako dav hádže mince do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali veľa. 42 Prišla jedna chudobná vdova a hodila dve leptá35, čo je kvadrant36. 43 Zavolal si svojich učeníkov a povedal im: Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova dala viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. 44 Všetci totiž dali zo svojho nadbytku, ona však dala zo svojho nedostatku všetko, čo mala – celé svoje živobytie37.
33 dosl. nehľadíš na tvár ľudí
34 al. tomu
35 mince nepatrnej hodnoty
36 rímska minca
37 dosl. celý svoj život