12345678910111213141516
1 Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 2 Ako je napísané v prorokoch: Hľa, posielam pred tebou svojho posla, ktorý ti pripraví cestu. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky! 4 Prišiel Ján, krstil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. 5 A prichádzala k nemu celá oblasť Judey aj Jeruzalemčania a všetci sa mu dávali krstiť v rieke Jordán a vyznávali svoje hriechy. 6 Ján bol oblečený v ťavej srsti a okolo bedier mal kožený opasok. Jedol kobylky a poľný med. 7 Kázal toto: Za mnou prichádza mocnejší, ako som ja. Nie som hoden ani sa skloniť a rozviazať remienok jeho sandálov. 8 Ja som vás pokrstil vo vode, on vás však bude krstiť v Duchu Svätom. 9 V tých dňoch sa stalo, že prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 10 Hneď, ako vystupoval z vody, uvidel roztvorené nebesia a Ducha, ktorý naňho zostupoval ako holubica. 11 Z nebies sa ozval hlas: Ty si môj milovaný Syn, z ktorého sa teším. 12 A Duch ho hneď vypudil na púšť. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol tam s divými zvermi a anjeli mu slúžili. 14 Po Jánovom uväznení prišiel Ježiš do Galiley, kázal evanjelium Božieho kráľovstva 15 a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Robte pokánie a verte v evanjelium. 16 Keď prechádzal popri Galilejskom mori, uvidel Šimona a Ondreja, jeho brata, ako hádžu sieť do mora; boli totiž rybári. 17 Ježiš im povedal: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 18 Oni hneď zanechali svoje siete a nasledovali ho. 19 Keď išiel odtiaľ trochu ďalej, uvidel Jakuba – syna Zebedeja a jeho brata Jána, ako v člne opravujú siete, 20 a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja v člne spolu s najatými robotníkmi a odišli za ním. 21 Prišli do Kafarnauma. Hneď počas šabatu vošiel do synagógy a učil. 22 A žasli nad jeho učením, lebo ich vyučoval ako ten, kto má autoritu, a nie ako znalci Zákona. 23 V ich synagóge bol človek v nečistom duchu, ktorý vykríkol: 24 Ach! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Poznám ťa, viem, kto si: Ten Boží Svätý! 25 Ježiš ho pokarhal slovami: Buď ticho a vyjdi z neho! 26 Ten nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27 Všetci boli tak ohromení, že sa medzi sebou dohadovali a hovorili: Čo to je? Akési nové učenie, že s autoritou prikazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho. 28 A chýr o ňom sa hneď rozšíril po celom okolí Galiley. 29 Hneď, ako vyšli zo synagógy, prišli spolu s Jakubom a Jánom do domu Šimona a Andreja. 30 Šimonova svokra ležala s horúčkou a hneď mu o nej povedali. 31 Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a zodvihol ju. Horúčka ju hneď opustila a ona ich obsluhovala. 32 Keď zapadlo slnko a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a démonizovaných. 33 Celé mesto sa zhromaždilo pred dverami. 34 Uzdravil mnohých, ktorí trpeli rozličnými chorobami, a vyhnal veľa démonov. Tým démonom nedovolil hovoriť, lebo ho poznali. 35 Skoro ráno, keď bola ešte tma, vstal, vyšiel odtiaľ, odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. 36 Šimon a tí, ktorí boli s ním, sa vydali za ním. 37 Keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú. 38 On im povedal: Poďme do susedných mestečiek, aby som aj tam kázal. Veď na to som prišiel. 39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov. 40 Prišiel k nemu malomocný, padol pred ním na kolená a povedal mu: Ak chceš, môžeš ma očistiť. 41 Ježiš, pohnutý súcitom, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! 42 Hneď, ako to vyslovil, malomocenstvo od neho odišlo a bol očistený. 43 Ježiš ho hneď poslal preč a prísne mu dohovoril 44 slovami: Daj si pozor, aby si nikomu nič nepovedal, ale choď sa ukázať kňazovi a obetuj za svoje očistenie, ako to prikázal Mojžiš – ako svedectvo pre nich. 45 On však odišiel a začal všade rozhlasovať a rozširovať, čo sa stalo, takže Ježiš už viac nemohol verejne vojsť do mesta, ale bol vonku na pustých miestach. A prichádzali k nemu zovšadiaľ.