12345678910111213141516
1 Keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby! 2 Ježiš mu odpovedal: Vidíš tieto veľké stavby? Neostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 Keď potom sedel na Olivovom vrchu naproti chrámu, opýtali sa ho v ústraní Peter, Jakub, Ján a Andrej: 4 Povedz nám, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to všetko začne napĺňať? 5 Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6 Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus a zvedú mnohých. 7 Keď budete počuť boje a zvesti o vojnách, nestrachujte sa. Musí sa to stať, ale to ešte nebude koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Na rôznych miestach budú zemetrasenia, budú hladomory a nepokoje. To sú počiatky pôrodných bolestí. 9 Vy sa však majte na pozore, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás biť v synagógach, vodiť pred vladárov a kráľov kvôli mne, im na svedectvo. 10 Ale najprv musí byť evanjelium hlásané všetkým národom. 11 A keď vás povedú, aby vás vydali, netrápte sa vopred, čo budete hovoriť, ani sa tým nezaoberajte, ale hovorte to, čo vám bude dané v tú hodinu; lebo to nie ste vy, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti sa obrátia proti rodičom a zabijú ich. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ten, kto vytrvá do konca, bude zachránený. 14 A keď uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovorí prorok Daniel, ako stojí, kde nemá stáť – kto číta, nech rozumie – vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú do hôr. 15 Kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu, aby si z neho niečo zobral. 16 A kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si oblečenie. 17 Ale beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch kojiť! 18 Modlite sa, aby ste neutekali v zime. 19 Lebo tie dni budú súžením, aké nenastalo od počiatku stvorenia, ktoré stvoril Boh, až doteraz a aké už nikdy nenastane. 20 A keby Pán neskrátil tie dni, nikto by nebol zachránený38. No pre vyvolených, ktorých si vybral, tie dni skrátil. 21 Ak vám vtedy niekto povie: Hľa, tu je Kristus! alebo: Hľa, tam je!, neverte! 22 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a divy, aby zviedli, pokiaľ možno, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore; všetko som vám povedal vopred. 24 V tých dňoch, po tom súžení, sa zatmie slnko a mesiac nevydá svoj jas. 25 Hviezdy budú padať z neba a mocnosti na nebesiach budú otrasené. 26 Vtom uvidia Syna človeka prichádzať v oblakoch s veľkou39 mocou a slávou. 27 Vtedy pošle svojich anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán40, od posledných končín zeme po posledné končiny neba. 28 Od figovníka sa naučte podobenstvo: Keď mu zmäknú mladé vetvy a vyháňa listy, viete, že leto je blízko. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa dejú tieto veci, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30 Veru, hovorím vám: Táto generácia sa isto nepominie, kým sa to všetko nestane. 31 Nebo aj zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 32 O tom dni ani tej hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. 33 Majte sa na pozore, bdejte a modlite sa! Neviete totiž, kedy nastane ten čas. 34 Je to ako keď človek odíde na cestu, opustí svoj dom a zverí správu41 svojim sluhom. Každému dá prácu a strážcovi pri dverách prikáže, aby bdel. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno, 36 aby vás nenašiel spať, keď nečakane príde. 37 To, čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!
38 dosl. nebolo by zachránené žiadne telo
39 dosl. mnohou
40 dosl. štyroch vetrov
41 al. dá právomoc