12345678910111213141516
1 O niekoľko dní opäť prišiel do Kafarnauma a roznieslo sa, že je doma. 2 Hneď nato sa zhromaždili mnohí, takže už pre nich nebolo miesto ani pri dverách. A hovoril im slovo. 3 A prišli k nemu s ochrnutým, ktorého niesli štyria. 4 Keď sa k nemu pre dav nemohli priblížiť, odstránili strechu na mieste, kde bol, a otvorom, ktorý urobili, spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. 5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, tvoje hriechy sú ti odpustené! 6 Sedeli tam však niektorí zo znalcov Zákona a uvažovali vo svojich srdciach: 7 Prečo sa tento takto rúha? Kto môže odpúšťať hriechy okrem jediného Boha? 8 Ježiš hneď svojím duchom poznal, že takto v sebe1 uvažujú, a povedal im: Prečo takto uvažujete vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: Sú ti odpustené hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď? 10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má právo2 odpúšťať na zemi hriechy... – povedal ochrnutému: 11 Tebe hovorím: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. 12 On hneď vstal, vzal lôžko a pred všetkými vyšiel von, takže všetci žasli, oslavovali Boha a hovorili: Ešte nikdy sme niečo také nevideli! 13 Znova vyšiel k moru a celý ten dav prichádzal k nemu, a on ich vyučoval. 14 A keď šiel okolo, videl Léviho, syna Alfeja, ako sedí na mieste, kde sa vyberala daň, a povedal mu: Nasleduj ma! On vstal a nasledoval ho. 15 A stalo sa, keď Ježiš sedel za stolom v jeho dome, že mnohí vyberači daní a hriešnici stolovali s Ježišom a jeho učeníkmi, lebo bolo veľa tých, ktorí ho nasledovali. 16 Keď ho znalci Zákona a farizeji videli jesť s vyberačmi daní a hriešnikmi, hovorili jeho učeníkom: Ako to, že je a pije s vyberačmi daní a hriešnikmi? 17 Keď to Ježiš počul, povedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov k pokániu. 18 Učeníci Jána a farizejov sa práve postili. A tak prišli a povedali mu: Prečo sa učeníci Jána a farizejov postia, no tvoji učeníci sa nepostia? 19 Ježiš im povedal: Môžu sa svadobčania postiť, keď je ženích s nimi? Kým majú ženícha pri sebe, nemôžu sa postiť. 20 Prídu však dni, keď bude ženích od nich vzatý, a vtedy, v tých dňoch, sa budú postiť. 21 Nikto neprišíva záplatu z novej látky na starý plášť, inak sa jeho nová výplň odtrhne od starej látky a diera sa ešte zväčší. 22 A nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, inak to mladé víno roztrhne mechy, víno sa vyleje a mechy sa zničia. Ale mladé víno sa má liať do nových mechov. 23 A stalo sa, že počas šabatu prechádzal obilím a jeho učeníci začali cestou trhať klasy. 24 Farizeji mu povedali: Pozri, prečo robia počas šabatu, čo sa nesmie? 25 On im odpovedal: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a bol hladný on aj tí, ktorí boli s ním? 26 Ako vošiel do Božieho domu za veľkňaza Abiatára a jedol chleby predloženia, ktoré nesmie jesť nikto, okrem kňazov, a dal aj tým, ktorí boli s ním? 27 A povedal im: Šabat bol ustanovený pre človeka, nie človek pre šabat. 28 Preto je Syn človeka pánom aj šabatu.
1 al. medzi sebou
2 t.j. autoritu, právomoc, gr. exúsia