12345678910111213141516
1 Keď skončila sobota, Mária Magdaléna, Jakubova Mária a Salome nakúpili vonné oleje, aby ho prišli pomazať. 2 Skoro ráno prvého dňa po sobote, keď vyšlo slnko, prišli k hrobu. 3 Hovorili si medzi sebou: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? 4 Keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 5 Keď vošli do hrobu, napravo uvideli sedieť mládenca oblečeného v bielom rúchu a preľakli sa. 6 On im však povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Nie je tu, vstal. Hľa, miesto, kde ho položili. 7 Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. 8 Ženy vybehli a utiekli od hrobu. Zmocnila sa ich triaška a úžas56. Nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. 9 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej predtým vyhnal sedem démonov. 10 Ona išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním a teraz smútili a plakali. 11 Tí však, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. 12 Potom sa v inej podobe ukázal dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. 13 Aj oni išli a zvestovali to ostatným. No ani tým neuverili. 14 Nakoniec sa zjavil Jedenástim, keď boli pri stole, a pokarhal ich nevieru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vzkrieseného. 15 Povedal im: Choďte do celého sveta a kážte evanjelium každému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude zachránený. Kto však neuverí, bude odsúdený. 17 Tých, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, 18 budú brať hady do rúk, a keby vypili niečo smrtonosné, neublíži im to. Na chorých57 budú klásť ruky a budú uzdravení58.“ 19 Potom, ako im to Pán povedal, bol vzatý do neba a posadil sa po Božej pravici. 20 Oni vyšli a kázali všade. Pán pracoval spolu s nimi a potvrdzoval slovo znameniami, ktoré nasledovali. Amen.
56 al. extáza
57 al. slabých
58 gr. budú sa mať dobre