12345678910111213141516
1 Boli dva dni pred Pesachom42 a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a znalci Zákona hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. 2 Hovorili však: Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril. 3 Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena, ktorá mala alabastrovú nádobku s drahým vonným olejom z pravého nardu. Rozbila nádobku a olej mu vyliala na hlavu. 4 Niektorí sa medzi sebou rozhorčene rozprávali: Načo bolo toto mrhanie olejom? 5 Veď sa to mohlo predať za viac ako tristo denárov a dať chudobným! A osopili sa na ňu. 6 Ale Ježiš povedal: Nechajte ju! Čo ju trápite? Urobila pre mňa dobrý skutok. 7 Veď chudobných máte medzi sebou stále a môžete pre nich konať dobro, kedykoľvek chcete, mňa však nemáte stále. 8 Urobila, čo mohla. Vopred mi pomazala telo na pohreb. 9 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek po celom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku sa bude hovoriť aj o tom, čo urobila. 10 A Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil43. 11 Keď to počuli, potešili sa a sľúbili, že mu dajú peniaze. Hľadal teda vhodnú príležitosť, ako ho zradiť. 12 Prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíja baránok44, mu jeho učeníci povedali: Kam chceš, aby sme išli a pripravili ti na jedenie baránka? 13 Poslal dvoch svojich učeníkov a povedal im: Choďte do mesta. Stretne vás človek, ktorý ponesie krčah vody. Choďte za ním. 14 Povedzte pánovi domu, do ktorého vojde: Učiteľ hovorí: Kde je miestnosť, v ktorej mám so svojimi učeníkmi jesť baránka? 15 On vám ukáže veľkú miestnosť na poschodí, zariadenú a pripravenú. Tam nám ho pripravte. 16 Jeho učeníci odišli. Keď prišli do mesta, našli všetko tak, ako im povedal, a pripravili baránka. 17 Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi. 18 Keď sedeli za stolom a jedli, Ježiš povedal: Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí – ten, kto večeria so mnou. 19 Oni sa zarmútili a jeden po druhom hovorili: Snáď nie ja? A iný: Snáď nie ja? 20 On im však odpovedal: Jeden z Dvanástich, ktorý si so mnou namáča chlieb v mise. 21 Syn človeka síce odchádza, ako je o ňom napísané, beda však tomu človeku, ktorý zrádza Syna človeka45. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. 22 Keď jedli, Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal a dával im ho a povedal: Vezmite a jedzte – toto je moje telo. 23 Potom vzal pohár, poďakoval, dal im ho a pili z neho všetci. 24 Povedal im: Toto je moja krv, krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. 25 Veru, hovorím vám: Už viac nebudem piť z plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. 26 Zaspievali chválospev a vyšli na Olivový vrch. 27 Potom im Ježiš povedal: Túto noc odo mňa všetci odpadnete46, lebo je napísané: Budem biť pastiera a ovce sa rozpŕchnu. 28 Keď však vstanem z mŕtvych, pôjdem pred vami do Galiley. 29 Peter mu povedal: Keby aj všetci odpadli, ja nie! 30 Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti: Dnes v noci, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš. 31 On však tým horlivejšie hovoril: Aj keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem! Podobne hovorili aj všetci ostatní. 32 Prišli na miesto zvané Getsemane. Povedal svojim učeníkom: Sadnite si tu, kým sa pomodlím. 33 Potom vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a začal sa desiť a pociťovať úzkosť. 34 Povedal im: Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte! 35 Trochu poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby – ak je to možné – odišla od neho táto hodina. 36 Povedal: Abba, Otče, tebe je možné všetko. Vezmi odo mňa tento pohár. Nie však, čo ja chcem, ale čo chceš ty. 37 Potom prišiel a našiel ich spať. Povedal Petrovi: Šimon, spíš? Nevládal si bdieť ani jednu hodinu? 38 Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch je síce ochotný47, ale telo slabé. 39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. 40 Keď sa vrátil, opäť ich našiel spať, lebo ich oči oťaželi a nevedeli, čo mu odpovedať. 41 Prišiel aj tretí raz a povedal im: Ešte spíte a oddychujete? Dosť už! Prišiel čas48. Hľa, Syn človeka je vydávaný do rúk hriešnikov. 42 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca je blízko. 43 A hneď, kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním početný dav s mečmi a palicami, poslaný od veľkňazov, znalcov Zákona a starších. 44 Jeho zradca si s nimi vopred dohodol znamenie. Povedal: Je to ten, ktorého pobozkám. Chyťte ho a bezpečne odveďte. 45 Keď prišiel, hneď k nemu pristúpil a povedal: Rabbi, rabbi! A pobozkal ho. 46 Oni naňho položili ruky a zmocnili sa ho. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 48 Ježiš im na to povedal: Vyšli ste na mňa ako na lupiča s mečmi a palicami, aby ste ma zatkli? 49 Deň čo deň som bol s vami, keď som učil v chráme, a nezatkli ste ma. Ale musia sa naplniť Písma. 50 Všetci ho opustili a ušli. 51 Nasledoval ho akýsi mladík, ktorý mal cez holé telo prehodenú ľanovú látku. Mládenci ho chytili. 52 On však pustil plachtu a ušiel im nahý. 53 Ježiša odviedli k veľkňazovi, ku ktorému sa zišli všetci veľkňazi, starší a znalci Zákona. 54 Peter ho zdiaľky nasledoval až do veľkňazovho nádvoria, kde si sadol medzi sluhov a zohrieval sa pri ohni. 55 Veľkňazi a celý Sanhedrin49 hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho odsúdili na smrť, ale nenachádzali. 56 Mnohí totiž proti nemu krivo svedčili, no ich svedectvá sa nezhodovali. 57 Niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili: 58 Počuli sme ho hovoriť: Ja zbúram tento chrám urobený rukami a za tri dni postavím iný, nie rukami urobený. 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. 60 Nato sa do stredu postavil veľkňaz a opýtal sa Ježiša: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? 61 On však mlčal a nič neodpovedal. Znovu sa ho veľkňaz opýtal: Ty si Kristus, syn Požehnaného? 62 Ježiš povedal: Ja som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. 63 Nato si veľkňaz roztrhol svoje rúcho a povedal: Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. Čo vy na to? A oni všetci vyniesli nad ním rozsudok smrti. 65 Niektorí začali naňho pľuť, zakrývať mu tvár, biť ho päsťami a hovoriť mu: Prorokuj! Aj sluhovia ho bili po tvári50. 66 Keď bol Peter dole na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok. 67 Keď zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa naňho a povedala: Aj ty si bol s tým Ježišom Nazaretským! 68 On však zaprel a povedal: Neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš, a vyšiel von na preddvorie. Vtom zaspieval kohút. 69 Keď ho slúžka zbadala, znova začala hovoriť tým, ktorí tam stáli: Tento je jeden z nich. 70 On však znova zapieral. Zakrátko okolostojaci znova hovorili Petrovi: Určite si jeden z nich, veď si Galilejčan! Aj tvoja reč je podobná! 71 No on sa začal zaklínať a zaprisahávať: Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte! 72 Vtedy zaspieval kohút druhý raz. Peter si spomenul na slovo, ktoré mu povedal Ježiš: Skôr než kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš. Zrútil sa a plakal.
42 židovská Veľká noc, pripomienka vyslobodenia izraelského ľudu z egyptského zajatia
43 dosl. vydal, tak aj ďalej
44 gr. pascha, tzn. pesachový baránok, tak aj ďalej
45 dosl. skrze ktorého je Syn človeka vydaný
46 dosl. sa kvôli mne všetci potknete, pohoršíte, podobne aj vo v. 29
47 al. pripravený
48 dosl. hodina
49 židovská najvyššia rada, rozhodujúca vo veciach civilných aj náboženských
50 Sloveso sa v gr. môže vzťahovať na úder palicou, alebo úder rukou do tváre.